archive hero image

Văn Hóa

46 articles

Sự xấu xí và ngu dốt luôn có lợi nhất trong thế giới này. Chúng có thể ngồi thoải mái và ngáp dài vào cuộc chơi. Nếu chúng chẳng biết gì về chiến thắng, thì chít ít chúng cũng không biết đến thất bại. Chúng sống như tất cả chúng ta cũng nên sống. Chúng không mang vạ đến cho những kẻ khác mà cũng chẳng nhận nó từ tay tha nhân nào.