archive hero image

Eva

21 articles

Thầy tôi bảo rằng.. Phụ nữ họ sống bằng cảm xúc, cảm xúc của họ. Khi họ chọn tình yêu của đời mình chỉ là để có người cãi nhau với họ.